Privacy policy

1. ALGEMEEN BELEID INZAKE GEGEVENSVERWERKING

LISST bv-cvba neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig.

Je persoonlijke gegevens, die zijn van jou. Je deelt ze niet zomaar met iedereen. Als je ervoor kiest om je gegevens met ons te delen, beloven wij dat we er zorgzaam en verantwoord mee omgaan. In dit document legt LISST bv-cvba uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van LISST bv-cvba op het vlak van gegevensverwerking.

LISST bv leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

LISST bv stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking is LISST bv Jan Van der Vorstlaan 71, 3040 Loonbeek, KBO-nummer 0825.483.955.

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Jan Feyaerts, beheerder van LISST bv, jan.feyaerts@lisst.be .

 

2. WANNEER EN VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN GEGEVENS VERZAMELD EN VERWERKT?

LISST bv-cvba verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons een beroep doet voor diensten of wanneer u op een andere manier met ons contact opneemt. Die activiteiten vatten we samen onder de noemer “klantenbeheer” en betreffen met name de uitvoering van de projecten waarvoor wij met u contracten afsluiten.

Bent u leverancier, dan verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten, voor het generieke doeleinde “leveranciersadministratie”.

Verder verwerken wij uw gegevens, als klant of als leverancier, bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”.

Als bezoeker van de website verwerken we gegevens voor het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van LISST bv om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. Deze activiteiten omschrijven we als “communicatie” of “public relations”.

De gegevens met betrekking tot uitgevoerde projecten worden zo lang bij gehouden als wettelijk vereist en in het kader van de 10-jarige aansprakelijkheid.
Wat betreft stabiliteitsplannen worden deze gedurende de levensduur van het gebouw bij gehouden tenzij de bouwheer of eigenaar hier verzet tegen aantekent. De plannen kunnen de gegevens van de bouwheer/opdrachtgever en architect bevatten. De plannen kunnen op vraag van de opdrachtgever / bouweer ook anoniem bewaard worden met enkel de adresgegevens van het pand.

 

3. WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD EN VERWERKT?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en gegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering van het project waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, de gegevens over uw gezinssamenstelling, uw rijksregisternummer voor het opmaken van een EPB startverklaring en -aangifte en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen waar u mee samenwerkt.
De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in of plannen voor een toekomstig project.

Financiële gegevens verwerken wij in het kader van de boekhouding.
Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

 

4. VERZAMELEN VAN GEGEVENS

Uw gegevens verzamelen wij wanneer u daartoe (papieren of elektronische) formulieren invult. Soms gebeurt dat via een gesprek, telefonisch contact, het formulier op de website of mailuitwisseling.

Normaal verkrijgen wij die gegevens rechtstreeks van u. Soms kan het ook zijn dat wij ze onrechtstreeks verkrijgen. Dat is het geval met gegevens over medewerkers van leveranciers die we bekomen van de leveranciers zelf.

 

5. DOELEINDEN

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers en voor de verwerking “boekhouding”.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie/public relations, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

 

6. VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer, leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations door de verantwoordelijke die instaat voor deze activiteiten.
Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan verwerkers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle.

Behoudens verzet van uw kant kunnen ze ook worden gedeeld met de andere ondernemingen (tijdelijke vereniging, ir. Stabiliteit, ir. Technieken, andere gespecialiseerde studiebureaus,… ) waar LISST bv-cvba mee samenwerkt.

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij ons gegevens opvragen. In dat geval gaan wij na of aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is voldaan.

Dit is bijvoorbeeld het geval voor het indienen van een EPB aangifte (platform van de Vlaamse Overheid – VEA) , het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen (kwaliteitskader van BCCA) en de ventilatieverslaggeving (kwaliteitskader van BCCA), opmaak van verplichte jaarlijkse verzekeringsaangifte (Protect nv)

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van LISST BV, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien LISST BV failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van LISST BV geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

LISST BV zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat LISST BV uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

LISST BV zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

7. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij Jan Feyaerts, beheerder van LISST bv, jan.feyaerts@lisst.be , met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Als uw gegevens worden meegedeeld aan de andere ondernemingen waar LISST bv-cvba mee samenwerkt, kan u zich ook daartegen verzetten, op hetzelfde adres.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop LISST bv-cvba uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

 

8. WIJZIGINGEN

LISST bv-cvba behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld. De volledige policy wordt eveneens opgenomen op de website.

 

9. COOKIES

Deze website maakt enkel gebruik van noodzakelijke cookies. Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Deze website maakt geen gebruik van statistische of marketingcookies en verzamelt dus geen anonieme bezoekersgegevens.

Een overzicht van de gebruikte cookies:

 

COOKIE

TYPE

OMSCHRIJVING

DUUR

elementor

HTML – Noodzakelijk

Wordt gebruikt in combinatie met het WordPress-thema van deze website. De cookie stelt de eigenaar van de website in staat de inhoud van de website in real time te implementeren of te wijzigen.

Persistent

rc::a

HTML – Noodzakelijk


Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website om juiste rapporten over het gebruik van de website te maken.

 

Persistent

rc::c

HTML – Noodzakelijk

Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots.

Sessie